Faxe kommune vil gerne bidrage til, at vi passer på klimaet

Forslag

FN’s 17 verdensmål gøres til den overordnede ramme for de strategier, planer der gennemføres i Faxe kommune.

Det foreslås, at byrådet beder TMU udarbejde forslag for eget område, men anmodes også om, at komme med forslag, som kan sendes til andre udvalg med henblik på inspiration og gennemførelse.

Der kan måske med fordel tages udgangspunkt i at TMU fra 2014 har en klima og energipolitik der udløber i 2020. Planen skal opdateres i løbet af 2019. (http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/klimaenergipolitik_2014-2020.pdf). Den færdige plan vil efter udarbejdelse i TMU under alle omstændigheder komme til byrådet, men det er vigtigt at byrådet allerede nu anmoder om, at planen tager udgangspunkt i FN mål og at den ikke har et snævert fokusområde på TMU men på alle dele af kommunen.

 

Baggrund 

FN’s verdens mål

Verdens stats- og regeringsledere har på FN topmødet i New York 2015 (mens Lykketoft var generaldirektør) vedtaget en ambitiøs dagsorden som har potentialet til, at bringe verden mod en bedre tilstand.

Målene gælder frem til 2030 og sætter retning mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Der er 17 konkrete mål og 169 delmål, som alle FN’s 193 medlemslande har forpligtet sig til.

De nye mål (Sustainable Development Goals) bygger videre på otte såkaldte 2015-mål (Millennium Development Goals), som havde deadline ved udgangen af 2015.

2015-målene har vist, at det er muligt at opnå resultater. Modsat hvad mange tror, er der opnået betydelige fremskridt de sidste 20 år. Siden 1990 er fattigdommen i verden faldet med næsten 75 %, ni ud af ti børn i udviklingslandene indskrives i dag i skole, og dobbelt så mange børn overlever deres fem års fødselsdag. 45 % færre kvinder dør i forbindelse med graviditet eller fødsel, to milliarder mennesker har fået adgang til forbedret drikkevand, og millioner af menneskeliv er blevet reddet på grund af bedre forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme som malaria, tuberkulose og HIV/AIDS.

Især siden 1970’erne (eksempelvis i ”Limits to Growth” 1972, en rapport til Rom klubben om menneskehedens truede situation) har man forsøgt at finde måder til at få økonomisk udvikling, klimaudfordringer, miljøhensyn, sult og befolkningstilvækst til at lykkes på en gang. Det har medført en lang række af tiltag, hvoraf en del har været tænkt i en god hensigt, men desværre har det også af og til vist sig, at tiltaget har været udtænkt til et mindre problemområde og derfor har medført gavn et sted, men ulempe et andet. FN’s klimamål vil være en ramme og en struktur alle disse andre mere konkrete ting kan indgå i, hvis de gavner den store sammenhæng.

Alle de andre ordninger – det kan være energibesparelser i bygninger, ordninger til kort-rejst mad, det kan være fra affald til genbrug og genanvendelse og så videre – skal ikke fjernes, men indarbejdes i det der nu vil blive den nye og mere overordnede strategi.

 

Efterskrift

Danmark har som over 190 andre lande vedtaget FN’s verdens mål. Danmark er kommet ganske langt, men at udvikle sig er ikke en proces der standser. Vi skal fortsætte. Det kan vi tilmed leve af. Som mange af vore virksomheder gør.

Danmarks statistik skal fremover (som de andre lands tilsvarende institutioner) opgøre den konkrete tilstand og løbende måle og dokumentere den. De er i gang: https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg

Den danske stat har som nævnt tilsluttet sig og det er alvor:

http://www.stm.dk/multimedia/2017_handlingsplan-for-fn-verdensmaalene.pdf

En række kommuner er i gang og flere og flere virksomheder inddrager verdensmålene. Ifølge DI indtil videre især de større. Desuden har eksempelvis IDA indskrevet målene i visionen for 2025.